8. Ann Shelton%2c The Courtesan%2c Poroporo (Solanum sp.). From the series jane says. Pigment Print%2c 1119 x 840mm. 2015-16 -®ann shelton.jpg

Ann Shelton, The Courtesan, from jane says (2015-2016), Ann Shelton: Dark Matter, Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, 2017.