RyDavidBradleyBorder Protection.JPG

Ry David Bradley, Border Protection 6&7, 2015. Enamel and dye transfer on synthetic suede. Courtesy Tristian Koenig Gallery. 

Tim Gresham