6.jpg

'Hotel', Pripyat, Chernobyl exclusion zone, Ukraine, 2019. Courtesy Yhonnie Scarce and Lisa Radford.